Podstawowe dane o spółce:

Nazwa: AMOS INVESTMENTS S.A.
Adres: ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 1, 02-627 Warszawa
NIP: 521-37-56-581
REGON: 365917075

Forma prawna:

Spółka akcyjna, działająca zgodnie z prawem polskim

Utworzenie i rejestracja spółki:

Spółka działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Spółka została zawiązana w Warszawie dnia 18 kwietnia 2016r. przed notariuszem w Warszawie Joanną Wiszniewską, Rep. A nr 3475/2016. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000647731.

Struktura spółki

Czas trwania/Obszar działalności

Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Spółka może działać na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Przedmiot działalności

Wg Statutu Spółki głównym przedmiotem działalności Spółki była między innymi:

 1. Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
 2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
 3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 4. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.
 5. Zarządzanie rynkami finansowymi,
 6. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
 7. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 8. Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 9. Działalność holdingów finansowych,
 10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 11. Pozostała działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 12. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 13. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Kapitał zakładowy Spółki. wynosi 2,000.000 zł