06-07-2020  

Zarząd Amos Investments Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie  art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 393 ustawy Kodeks Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r., o godzinie 14.00 w Szczecinie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Małkowskiego 24/U1 w Szczecinie.

Porządek obrad:

 

 • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.;------------
 • przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty;-----------------------------------------------------------------------------------
 • podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.;----------------------------------------------------
 • podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019;---------------------------
 • podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Romualdowi Sabalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku;---------------------------------------------------------------------------
 • podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Darii Katarzynie Krzystyniak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku;-----------------------------------------------------------------------
 • podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Michalkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  w 2019 roku;-------------------------------------------------------------------------------------
 • podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Bogdanowi Stefanowi Buremu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  w 2019 roku;-------------------------------------------------------------------------------------
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy AMOS INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zobowiązania zarządu do zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy; -----------------------------------------------------------------------------------
 • podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii C, w ilości 1000000 (jeden milion) akcji,
  o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ---------------------------------
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; --------------------------------------
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; --------
 • zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------------------